Cover pool og sikkerhed

DLR Kredit er en væsentlig långiver på det danske realkreditmarked og yder primært lån til landbrugsejendomme, kontor- og forretningsejendomme, private boligudlejningsejendomme og private andelsboliger.

DLRs låneportefølje udgjorde 141 mia.kr. pr. 31. december 2017. Heraf udgjorde SDO-lån udstedt fra kapitalcenter B 136 mia. kr., mens RO-lån udstedt fra instituttet i øvrigt udgjorde 5 mia. kr. DLR ophørte med at udstede RO-lån primo 2018 og har siden udelukkende udstedt SDO-lån, herunder også i forbindelse med refinansiering og konvertering af eksisterende lån.

DLR har intet selvstændigt filialnet, idet aktionærpengeinstitutterne formidler lån/kunder til DLR og varetager kundekontakten.

DLR’s udlån er omfattet af tabsgarantier stillet af de låneformidlende pengeinstitutter, og ved tab sker der endvidere modregning i låneformidlers provision.

DLR anvender det såkaldte "specifikke balanceprincip", der indebærer, at der er fuld overensstemmelse mellem lån og obligationer. Den væsentligste risikofaktor for DLR er således låntagers manglende betalingsevne.

Aktivernes fordeling på kapitalcenterniveau fremgår af de kvartalsvise cover pool rapporter arrow3

Kontakt IR

Jakob Olsson

Head of Rating & IR

33 42 07 06 - jko@dlr.dk