Lovgrundlag

DLR Kredit A/S er reguleret af lov om finansiel virksomhed.

Loven fastlægger regler for alle finansielle virksomheder i Danmark med hensyn til regnskab, ejerskab, ledelse, kapitalkrav m.v.

Endvidere udgøres regelgrundlaget af EU-forordninger og EU-direktiver, herunder blandt andet om kapitalkrav m.v., samt af værdipapirhandelsloven.

DLR Kredit er herudover underlagt Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt tilhørende bekendtgørelser udstedt af Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Finanstilsynet. Loven med tilhørende bekendtgørelser udstikker et detaljeret regelsæt for realkreditinstitutternes aktiviteter, herunder regler for værdiansættelse og låneudmåling.

Finanstilsynet fører tilsyn med alle danske penge- og realkreditinstitutter, der løbende skal rapportere om solvensmæssige forhold, finansielle risici og kreditrisiko til Tilsynet. Finanstilsynet foretager jævnligt inspektionsbesøg i penge- og realkreditinstitutterne.

Finanstilsynets rapporter om DLR Kredit kan læses her på hjemmesiden.