Hop til indhold

Regulering

DLR er reguleret af lov om finansiel virksomhed. Loven fastsætter regler for alle finansielle institutioner i Danmark med hensyn til regnskab, ejerskab, ledelse, kapitalkrav mv.

Som udbyder af realkreditlån er DLR desuden underlagt Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. samt tilhørende bekendtgørelser udstedt af Erhvervsministeriet og Finanstilsynet. Loven med tilhørende bekendtgørelser udstikker et detaljeret regelsæt for realkreditinstitutternes aktiviteter, herunder regler for værdiansættelse og låneudmåling.

Finanstilsynet fører tilsyn med alle danske realkreditinstitutter, der løbende skal rapportere om kapitaldækning, finansielle risici og kreditrisiko til Tilsynet. Finanstilsynet foretager jævnligt inspektionsbesøg i realkreditinstitutterne.

Læs mere om realkreditlovgivningen hos Finans Danmark.

Lovgivning om refinansieringsrisiko

Folketinget vedtog den 19. marts 2014 ændringer til Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og Lov om finansiel virksomhed for at adressere refinansieringsrisikoen ved salg af obligationer til finansiering og refinansiering af lån med længere løbetid end de bagvedliggende obligationer.

For F1-lån trådte ændringerne i kraft pr. 1. april 2014, mens reglerne for længere F-lån og lån baseret på variabelt forrentede obligationer trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

Lovændringen indførte både regler ved meget kraftige rentestigninger (+ 5 procentpoint) ved refinansiering af obligationer med op til 2 års løbetid (rentetrigger), og regler ved manglende afsætning af obligationer i forbindelse med refinansiering af lån (fejlet refinansiering). I begge tilfælde er løsningen baseret på en forlængelse af de eksisterende obligationer.

Med loven blev der desuden skabt klarhed over, hvad der vil være gældende i en konkurssituation for obligationer og lån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer.

På den baggrund har DLRs F1-F2 fondskoder betegnelsen “IT” (interest trigger), og F3-F5 fondskoder har siden 2015 haft betegnelsen “RF” (refinancing failed). DLRs CIBOR/CITA-baserede variabelt forrentede obligationer til finansiering af RT-Kort lån åbnet efter 1. juli 2014 er også omfattet af lovbestemt løbetidsforlængelse ved fejlet refinansiering.

Rentetriggere for DLRs obligationer, der er omfattet af bestemmelserne, oplyses på dlr.dk forud for rentetilpasningsauktioner.

Finanstilsynets vurdering af DLR

Balanceprincippet

Balanceprincippet er en hjørnesten i den danske realkreditmodel, som beskriver sammenhængen mellem långivning og finansiering.

Balanceprincippet begrænser DLRs og de øvrige realkreditinstitutters muligheder for at tage finansielle risici. I praksis er der en tæt kobling mellem de ydede lån og de udstedte obligationer.

Gennem årene er der sket en udvikling og modernisering af balanceprincippet. Den seneste væsentlige ændring kom sammen med Folketingets vedtagelse af loven om Særligt Dækkede Obligationer i 2007.
Læs mere om balanceprincippet

Kapitalkrav

DLR er underlagt en række kapitalkrav, der bidrager til at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig overdækning. Kapitalkravene skaber grundlag for en langsigtet drift af en sund realkreditvirksomhed med mulighed for afsætning af obligationer på konkurrencedygtige vilkår.

Læs mere om de gældende regler for kapitalkrav og seneste ændringer af reglerne hos Finanstilsynet.

DLR som SIFI

DLR har siden 24. juni 2014 været udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark.

Med udpegningen følger bl.a. et særligt SIFI-bufferkrav til DLR-kapital på baggrund af den vurderede grad af systemiskhed. Kravet er fastsat til 1 pct. af DLRs totale risikoeksponering og skal opfyldes med egentlig kernekapital.

Download

Læs mere om DLR som SIFI-institut.

SIFI-bufferkrav

Bekræftelse af SIFI 2024