Hop til indhold

Bæredygtighed

Det samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af vores forretning.

En naturlig del af vores virke

I DLR ser vi vores samfundsansvar som en naturlig del af vores virke. For os betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for, hvordan vi – i alle aspekter af vores måde at udvikle og drive vores forretning på – påvirker vores omverden. Det gælder både i forhold til vores forretningsområder og i forhold til DLR som virksomhed.

Vi tager medansvar for den grønne omstilling
DLR er en væsentlig långiver til landbrugs- og byerhvervskunder i lokale og landsdækkende pengeinstitutter over hele landet. Det er derfor en selvfølge, at DLR også aktivt deltager i finansieringen af den vigtige bæredygtige omstilling hos vores fælles kunder. Det ser vi som vores samfundsansvar. Vi arbejder for, at vi sammen med vores låneformidlende pengeinstitutter medvirker positivt til, at kunderne kan flytte sig i en bæredygtig retning.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Hvidvask, terrorfinansiering og andre former for finansiel kriminalitet er særdeles skadelige for det danske og internationale samfund. Derfor ser vi det som en central del af vores ansvar at forebygge og modvirke, at DLR bliver misbrugt til finansiel kriminalitet.

Vi arbejder løbende med at forbedre forebyggelsen af finansiel kriminalitet, så indsatserne afspejler den risiko, der indgår i DLRs forretningsaktiviteter.

Bæredygtighedspolitik
DLRs arbejde med samfundsansvar beskrives i vores bæredygtighedspolitik, der sætter retning for konkrete indsatser, som vi arbejder med dagligt og afrapporterer, bl.a. i vores årlige bæredygtighedsrapport. Bæredygtighedsdagsordenen udvikler sig hastigt i disse år, og det samme gør datagrundlag og målepunkter som fundamentet for afrapportering. DLRs bæredygtighedspolitik opdateres løbende.

Bæredygtighed 2023

I den seneste rapport om bæredygtighed kan du læse mere om, hvordan vi i DLR arbejder med ESG og samfundsansvar. Rapporten suppleres med en fact book.

Grønne lån til bæredygtige investeringer

Danmark er i fuld gang med en ambitiøs, grøn omstilling, der kræver massive investeringer, ikke mindst i et mere bæredygtigt landbrug og flere energieffektive ejendomme. DLR ønsker at påtage sig en betydelig rolle i finansieringen af en mere bæredygtig verden – som en af Danmarks største långivere til landbruget og en vigtig aktør i finansieringen af boligudlejnings- og erhvervsejendomme.

Vi tilbyder derfor grøn finansiering på attraktive vilkår til landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at accelerere den grønne omstilling og gribe de mange muligheder i den bæredygtige agenda. DLRs grønne realkreditlån udstedes med afsæt i EU’s kriterier for bæredygtighed, og i første omgang er lånene målrettet klima-investeringer, f.eks. forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct. Senest er kriterierne udvidet til også at omfatte bæredygtighedscertificeret skov og solceller opsat på egen eller lejet grund.

DLR påbegyndte i august 2022 udstedelse af grønne obligationer. Det betyder, at DLRs “Grøn RT-Kort”-lån fra og med september 2022 er finansieret ved udstedelse af grønne obligationer.

Læs mere om DLRs grønne lån.

DLR har tilsluttet sig FN’s Principper for ansvarlig bankdrift

DLR har i juni 2022 tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift og er dermed en del af et internationalt fællesskab, som sætter retningen for den finansielle sektors arbejde med den bæredygtige udvikling. Formålet med de seks principper er at give en fælles ramme, der skal sikre, at finanssektoren bidrager til den bæredygtige udvikling og yder et positivt bidrag til samfundet.

De seks principper for bæredygtig bankdrift er i naturlig overensstemmelse med DLRs bæredygtighedsindsats og sætter rammerne for det fremtidige arbejde. Med tilslutningen har vi forpligtet os til at arbejde endnu mere systematisk med samfundsansvar og bæredygtighed, og samtidig tænke de seks principper ind i måden, vi driver forretning på i DLR.

Som en del af forpligtelsen vil vi årligt rapportere på vores arbejde og på fremdriften i implementeringen af principperne.
I februar 2023 offentliggjorde for DLR sin første rapport.
Læs DLRs rapportering på fremdriften i vores fact book for bæredygtighed

DLR som SIFI-institut

DLR har siden juni 2014 været udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Ifølge seneste opgørelse fra Finanstilsynet, svarer DLRs balance til 7,8 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt. DLR er som SIFI-institut bevidst om realkreditfinansieringens betydning for samfundet og opererer som ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav og vores forretningsmæssige målsætninger.

Vi arbejder aktivt med ESG

Vi har fokus på ESG-forhold i både vores egen forretning og i forhold til vores kunder. Ved at indhente ESG-oplysninger fra vores kunder, kan vi foretage en helhedsvurdering, der ud over at afdække de økonomiske forhold også belyser, om kunden har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, når vi behandler en lånesag. Det giver os mulighed for at opgøre ESG-forhold med data på vores samlede udlånsportefølje.

Samtidig bidrager det til den bæredygtige udvikling, når vores kunder forholder sig til deres ESG-forhold. Jo bedre ESG-forhold de har, desto stærkere står de i fremtiden.
Læs mere

ESG-rating

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Rating-bureauScore
MSCIAAI september 2021 blev DLRs ESG-rating løftet fra BBB til AA.

DLRs bidrag til FN’s verdensmål


DLRs udlån til landbrug bidrager til produktion af sunde fødevarer med en lav klimabelastning set i et globalt perspektiv. En betydelig del af den danske fødevareproduktion eksporteres – herunder til udviklingslande. Eksempelvis anvendes en del af den danskproducerede mælk til produktion af modermælkserstatning, som sikrer sund ernæring til spædbørn og dermed kan reducere sult og underernæring i udviklingslandene.


DLR tilbyder grøn finansiering til vedvarende energikilder. DLR bidrager til at sikre adgang til
bæredygtig og moderne energi og til at øge andelen af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi. Derudover yder DLR lån til ejendomme med høj energieffektivitet (A- og B-energimærkede ejendomme).


DLR tilbyder grønne lån til energiforbedringer og energieffektive bygninger, og knap 20 pct. af de
energimærkede byerhvervsejendomme, som DLR har udlån til, har enten et energimærke A eller B.


DLR yder grønne lån til energiforbedringer, vedvarende energikilder og udvalgte klimainvesteringer i grisestalde. DLR finansierer således indirekte drivhusgasreduktioner, der bidrager til, at Danmark kan nå målet om en reduktion på 70 procent i forhold til 1990.

DLR tilbyder grøn finansiering til økologiske landbrug, og bidrager således til at støtte bæredygtig brug af økosystemer. DLR tilbyder desuden grønne lån til certificeret skov og bidrager derved til forvaltning af bæredygtig skov og til at stoppe tab af biodiversitet.

Håndsrækning til yngre landmænd

Både finansieringsmulighederne og den skiftende konjunktursituation kan være afgørende for yngre landmænds muligheder for at etablere sig ved generations- eller ejerskifte på en bedrift.

DLR ønsker at give unge landmænd en håndsrækning ved at styrke mulighederne for gennemførelse af generations- og ejerskifter på landbrugsområdet. Vi har derfor en særlig etableringsordning, hvor vi tilbyder finansiering til etablering på omkostningsmæssigt lempeligere vilkår.

Socialt og fagligt ansvar

DLR støtter organisationer, der arbejder for mennesker i nød og som arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv.

DLR bakker op om den bæredygtige udvikling af dansk landbrug og fremtiden for livet på landet.