Hop til indhold

Governance

Compliance

Politik for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

DLR har en regulatorisk forpligtelse og et ansvar over for sine kunder, medarbejdere, ejere, og samfundet for at forebygge, at DLR bliver misbrugt til hvidvask af midler fra kriminalitet, finansiering af terrorisme eller overtrædelse af finansielle sanktioner.

Formålet med DLRs politik for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er at sikre et solidt rammeværk for, hvordan DLR forebygger at bliver misbrugt til finansiel kriminalitet og derved at sikre efterlevelsen af de gældende lovkrav. Formålet er også at sikre, at DLR anvender sine ressourcer på en effektiv og risikobaseret måde i forebyggelsen af finansiel kriminalitet.

Et væsentligt element i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering er at sikre, at DLRs medarbejdere er fortrolige med reglerne og lever op til den opmærksomhedspligt, som reglerne foreskriver. Derfor gennemfører DLR løbende undervisning for de af DLRs medarbejdere, som har kundekontakt eller behandler oplysninger om kunder mv. i forbindelse med DLRs udlånsaktivitet.

Anti-bestikkelses- og anti-korruptionspolitik

Formålet med DLRs anti-bestikkelses- og anti-korruptionspolitik er at beskrive og vejlede om, hvilken adfærd DLRs medarbejdere
skal udvise, hvis der i forbindelse med arbejdet i DLR opstår en situation, hvor medarbejderen kommer i kontakt med bestikkelse eller korruption.

DLR definerer, at bestikkelse er at give en anden person penge eller naturalier for at få en uberettiget fordel, og at korruption er misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. DLR accepterer ingen former for bestikkelse, korruption, nepotisme eller anden upassende forretningspraksis.

Whistleblower-politik

DLRs whistleblowerpolitik beskriver, hvordan DLR behandler indberetninger om overtrædelser eller mistanke om overtrædelser via DLRs whistleblowersystem, hvem der kan lave en indberetning og hvad der kan indberettes om.

Indberetning, der kan foretages anonymt, sker til en ekstern portal og bliver undersøgt og behandlet med den fornødne hurtighed af en udpeget upartisk person. Det er sikret, at der vil blive givet feedback til indberetteren om sagens behandling, og en whistleblower vil være beskyttet af reglerne i whistleblowerloven og vil dermed ikke kunne udsættes for repressalier, hvis indberetningen er sket inden for reglerne.

DLR ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle frit kan stå frem, hvis man har viden eller mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af medarbejdere, herunder af ledelsen og bestyrelsen.

Skattepolitik

DLR ønsker at udvise gennemsigtighed og ansvarlighed på skatteområdet og imødekomme best practice.

DLR overholder skattelovgivningen og betaler den skat, som DLR er forpligtet til. Det er således DLRs politik at være en konkurrencedygtig virksomhed og samtidig en ansvarlig skattebetaler.

DLR ønsker en transparent skattepolitik, hvilket betyder, at DLRs skattemæssige dispositioner til enhver tid skal kunne forklares og forsvares.

Politik og retningslinjer vedrørende aflønning

Formålet med DLRs lønpolitik er at sikre, at tildelingen af løn er i overensstemmelse med en sund og effektiv risikostyring af DLR, og ikke tilskynder til overdreven risikotagning.

Det er desuden formålet, at lønpolitikken er i overensstemmelse med DLRs forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser, herunder at aflønning af DLRs ansatte er i overensstemmelse med lovkrav om beskyttelse af kunder og investorer samt lovgivningen i øvrigt.

Aflønning af ansatte i DLR sker kun i henhold til overenskomsten med Finansforbundet. Der udbetales ikke variable løndele til ansatte i DLR.

Formuleringen og gennemførelsen af lønpolitikken overholder alle relevante krav i lovgivningen.

Valg af ekstern revisor

Den eksterne revisor er på valg ved den årlige generalforsamling. Ved udskiftning af revisor, sendes revisionsopgaven i udbud. Formålet med at sende revisionen i udbud er at sikre en fortsat uafhængig, kompetent og effektiv revision, som både er i overensstemmelse med god revisionsskik og til en konkurrencedygtig pris.

Adfærd

Adfærdskodeks

DLRs adfærdskodeks fastlægger et sæt overordnede retningslinjer for den forretningsmæssige adfærd i DLR. Adfærdskodekset gælder for ledelsen og alle medarbejdere og er defineret inden for indenfor rammerne af DLRs værdier, som er:

– Samarbejde
– Faglighed
– Ordentlighed
– Handlingsorienteret

God selskabsledelse

DLRs ledelseskodeks giver et overblik over, hvordan DLR forholder sig til Finansrådets ledelseskodeks.

DLR forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse.

Menneskerettigheder

DLRs politik for menneskerettigheder hviler på den danske arbejdsmarkedsmodel og beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder som beskrevet i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i ILO’s erklæringer og anbefalinger. Den danske arbejdsmarkedsmodel og de internationalt proklamerede menneskerettigheder danner tilsammen grundlaget for et sikkert, retfærdigt og fair samfund, hvor ligestilling, inklusion, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og sundhed er rodfæstede værdier.

IT og data

Behandling af personoplysninger

DLR er en finansiel virksomhed, og som led i vores forretning registrerer og bruger vi personoplysninger om vores kunder. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte de personoplysninger, vi registrerer i overensstemmelse med gældende lov. Politik for behandling af personoplysninger beskriver, hvordan DLR indsamler, behandler og videregiver personoplysninger.

Dataetikpolitik

DLRs politik for dataetik sætter rammerne for DLRs dataetiske adfærd. Politikken beskriver, hvordan DLR arbejder med dataetik og dataanvendelse. Herudover beskriver politikken de principper, der er gældende for DLRs måde at behandle data på en etisk, ansvarlig og gennemsigtig måde.

DLRs politik for dataetik tager udgangspunkt i DLRs kunder, DLRs interne tiltag samt DLRs omverden. Politikken omhandler således de kundedata, vi indsamler og behandler, men også alle øvrige data, som DLR måtte behandle, herunder medarbejderes og samarbejdspartneres data, og forpligter derfor samtlige medarbejdere. Data omfatter både strukturerede og ustrukturerede data, samt data, som DLR selv skaber ved brug og udvikling af teknologi.

Politik for IT-sikkerhed og IT-risikostyring

DLRs politik for IT-sikkerhed og IT-risikostyring indeholder den overordnede beskrivelse af og målsætninger for arbejdet med IT-sikkerhed i DLR.

DLR ønsker et højt IT-sikkerhedsniveau for alle ansatte, samarbejdspartnere og kunder. Politikken for IT-sikkerhed og IT-risikostyring og de afledte forretningsgange, arbejdsbeskrivelser og sikringsforanstaltninger skal sikre, at systemer, informationer og data behandles i overensstemmelse med de krav, der stilles til virksomheder i den finansielle sektor og herunder til SIFI-institutter.

DLRs politik for IT-sikkerhed og IT-risikostyring bygger på ”god praksis”, internationale standarder og lovgivning. Den internationale standard ISO27001 anvendes som udgangspunkt for arbejdet med styring og kontrol af IT-sikkerhed.

DLRs politik for IT-sikkerhed og IT-risikostyring er internt tilgængelig.

Øvrige politikker

Kreditpolitik

I DLR er vi bevidste om at have en ansvarlig kreditpolitik i såvel positive som negative konjunkturforløb. Vi ser en ansvarlig kreditpolitik som grundlaget for en sund udlånsportefølje. Kreditpolitikken sætter rammerne for DLRs kreditgivning, herunder blandt andet for udlånsområder, ejendomstyper, risikotolerance og kundernes ESG-forhold. Inden for disse rammer er der i interne forretningsgange og instrukser videredelegeret kreditbeføjelser til forskellige led i DLRs organisation.

DLRs kreditpolitik er internt tilgængelig.

Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitikken sætter rammerne for DLRs arbejde med bæredygtighed og viser, hvordan vi tager både socialt, miljømæssigt og ledelsesmæssigt ansvar i den daglige drift af DLR.

Politikken er bygget op omkring DLRs primære interessenter samt DLRs fokus på god og transparent selskabsledelse:

1. Låntagere

2. Aktionærpengeinstitutter

3. Obligationsinvestorer

4. Medarbejdere

5. God selskabsledelse

Tilgangen til vores primære interessenter og god selskabsledelse foldes ud i politikken. Flere af de områder, vi arbejder med, berøres også i særskilte politikker, som konkretiserer udmøntningen af specifikke indsatser, lige som nogle af områderne hvert år afrapporteres i flere rapporter samt på DLRs hjemmeside.

Politik for mangfoldighed

DLRs politik for mangfoldighed sætter rammerne for, hvordan DLRs bestyrelse arbejder for at fremme den relevante og nødvendige mangfoldighed i bestyrelsen.

I DLRs bestyrelse ønskes en sammensætning ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde. Behovet for mangfoldighed vægtes særligt højt i forhold til forskelle i faglighed, erhvervserfaring, køn og alder.

DLRs politik for mangfoldighed er internt tilgængelig.

Politik og måltal for kønsdiversitet i DLRs bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer

Med DLRs politik og måltal for kønsdiversitet i DLRs bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer har DLR formuleret både måltal og konkrete initiativer, der skal sikre en kønsmæssig ligelig fordeling.

DLRs politik og måltal for kønsdiversitet i DLRs bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer er internt tilgængelig.

Redegørelser

Vederlag for direktion

Overblik over direktionens vederlag fremgår under Om os/Organisation. For tidligere år findes oplysningerne i DLRs årsrapporter.

Vederlag for bestyrelse

Overblik over bestyrelsens vederlag fremgår under Om os/Organisation. For tidligere år findes oplysningerne i DLRs årsrapporter.