Basisprospekter og endelige obligationsvilkår

DLR Kredit udsteder særligt dækkede obligationer (SDO) som grundlag for långivningen. Derudover udstedes forskellige typer seniorgæld med henblik på LTV-opfyldelse, opfyldelse af OC-krav fra ratinginstitutter samt opfyldelse af krav til gældsbuffer.

Under DLRs generelle basisprospekt kan der udstedes særligt dækkede obligationer (SDO), realkreditobligationer (RO), Senior Secured Bonds (SSB) og usikret, ikke-efterstillet seniorgæld.

Siden 2008 har DLR alene udstedt særligt dækkede obligationer til finansiering af realkreditudlånet. DLR ophørte med at udstede realkreditobligationer til finansiering af realkreditudlån primo 2008, hvor DLR overgik til SDO-finansiering og i den forbindelse åbnede et nyt kapitalcenter B til udstedelse af SDO’er. DLRs RO’er er udstedt fra "Instituttet i øvrigt" og blev i forbindelse med overgangen til SDO-finansiering "grandfathered", så de kunne opretholde samme lave risikovægt som SDO’erne.

DLR kan i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. endvidere udstede obligationer i form af senior secured bonds til brug for at opfylde kravet til supplerende sikkerhed for de udstedte SDO’er samt til at øge overdækningen i et kapitalcenter, herunder af ratingmæssige hensyn. DLR har siden 2012 udstedt SSB’er ud af kapitalcenter B.

Derudover kan DLR udstede usikret seniorgæld til generelle forretningsmæssige formål, herunder opfyldelse af gældsbufferkrav. Seniorgæld anvendt til opfyldelse af gældsbufferkrav skal udstedes ud af "Instituttet i øvrigt", og frem til 1. januar 2018 var der ikke krav om, at obligationerne skulle være tabsabsorberende.

Fra medio 2017 har DLR afdækket gældsbufferkravet ved udstedelse af tabsabsorberende seniorgæld, i første omgang i form af Senior Resolution Notes (SRN) og fra medio 2018, som følge af ny lovgivning om kreditorhierarki med ikrafttræden 1. juli 2018, i form af Senior Non-Preferred Notes (SNP). Tabsabsorberende seniorgæld udstedes under særlige basisprospekter.