Hop til indhold

ESG-forhold og
bæredygtighed

Jo bedre ESG-forhold, du har i din virksomhed eller på din bedrift, desto stærkere står du i fremtiden.

Har du taget stilling til den bæredygtige omstilling?

Klimaudfordringerne og stigende energipriser er kommet øverst på dagsordenen i både den offentlige og politiske debat. Medarbejdere, kunder
og andre interessenter forventer, at virksomheder tager ansvar og bidrager
til den bæredygtige omstilling.

Det udfordrer de traditionelle forretningsmodeller, produktionsformer og måder, vi bygger og indretter os på. Denne udvikling indebærer en række risici, der skal håndteres, men den bæredygtige omstilling åbner samtidig også op for nye forretningsmuligheder og nye måder at skabe værdi og påvirke omverdenen positivt.

Uanset om du er virksomhedsleder eller landmand er det derfor nødvendigt, at du forholder dig til både de risici og muligheder, der er i den bæredygtige omstilling, og hvad det konkret betyder for dig og din virksomhed eller bedrift. Det kan nemlig få stor betydning for værdien af dine aktiver i fremtiden.

Hvordan ser dine ESG-forhold ud?

Som låntager bliver du ikke længere alene bedømt på de økonomiske forhold, når du skal have finansieret en ejendom eller en investering. De såkaldte ESG-forhold, der dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold er i lige så høj grad blevet parametre, du fremover vil blive vurderet på.

Det skyldes blandt andet, at finansielle virksomheder, som både DLR og dit pengeinstitut, er underlagt en række regler og krav om at offentliggøre ESG-risici i deres samlede udlånsaktiviteter. DLR er derfor pålagt at indhente og analysere kunders ESG-oplysninger.

Det giver på den baggrund god mening at gennemgå ESG-forholdene på din virksomhed eller i din bedrift. Ud over, at der løbende kommer flere krav om indberetning af ESG-oplysninger, kan oplysningerne også give dig et billede af, om der er risici, du skal være opmærksom på, og om der er mulighed for forbedring af forholdene. Jo bedre ESG-forhold, du har i din virksomhed eller på din bedrift, desto stærkere står du eksempelvis som låntager.

Det betyder samtidig, at det er en fordel at synliggøre alle aktiviteter og tiltag, der allerede bidrager til bæredygtighed. Mange virksomheder og landbrug har allerede gjort meget, og mangler bare at gøre det synligt.

ESG-forhold for erhvervskunder

Dækker blandt andet over:

Miljømæssige forhold (E)
 • Energimærke?
 • Primær varmekilde og -forbrug?
 • Har ejendommen solcelleanlæg, varmepumpe, jordvarme?
 • Købes grøn strøm?
 • Tiltag til begrænsning af elforbrug?

Sociale forhold (S)
 • Forholdet til lokalområdet og sociale indsatser?
 • Særlige faciliteter til lejere?
 • Overenskomstforhold for de ansatte?
 • Ansættes praktikanter, elever, studerende?
 • Forebygges arbejdsulykker?

Ledelsesforhold (G)
 • Aktiv/professionel bestyrelse?
 • Arbejde med bæredygtighed?

ESG-forhold for landbrugskunder

Dækker blandt andet over:

Miljømæssige forhold (E)
 • Omlægges lavproduktive arealer til eng, skov mv.?
 • Bruges grønne energikilder?
 • Er foder produceret i nærområdet?
 • Leveres gylle til biogasanlæg?
 • Drives jorden med reduceret jordbehandling?
 • Drives jorden med præcisionslandbrug?
 • Flerårige afgrøder, græs mv. i markplanen?
 • Køb og salg af klimakreditter?
 • Økologi?

Sociale forhold (S)
 • Overenskomstforhold for de ansatte?
 • Er der ansat praktikanter, elever, studerende?
 • Anciennitet for de ansatte?
 • Er der forebyggelse mod arbejdsulykker?

Ledelsesforhold (G)
 • Involveres nærområdet?
 • Bruges gårdråd/bestyrelse aktivt?
 • Er der en plan for fortsat drift ved nedbrud eller krise?
 • Er der en strategi for bedriften?
 • Er der bemærkninger/anmærkninger ved kontrolbesøg?

Klima- og omstillingsrisici

Ud over de individuelle ESG-forhold, er der også en række mere overordnede risici ved klimaforandringerne og den bæredygtige omstilling, der kan få betydning for dig, afhængig af blandt andet virksomhedens eller bedriftens forretningsmodel og geografiske beliggenhed.

Klimaforandringernes fysiske risici

Klimaforandringerne har betydet flere pludselige og ekstreme vejrhændelser som hedebølger, skybrud, oversvømmelser, ildebrande og storme og vedvarende skift i klimaet som f.eks. ændringer i nedbørsmængder, ekstrem vejrvariation, øget vandstand og stigende gennemsnitstemperaturer.

Når der er større hyppighed og omfang af disse ekstreme vejrhændelser, kan markedsværdien af ejendomme påvirkes negativt og dermed forringe værdien af dine aktiver, særligt hvis din ejendom er beliggende i et udsat område.

Omstillingsrisici

Lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at nedbringe udledningen af klimagasser, kan i sig selv medføre en række risici. Det kan eksempelvis være via CO2-skatter, som især kan få betydning for brancher med stor udledning af klimagasser, eller anden regulering, der indskrænker forretningsområdet. 

Den bæredygtige omstilling medfører også ændrede forbrugsmønstre og ændringer i efterspørgsel efter blandt andet fødevarer og energieffektive ejendomme og lejemål. Det udgør en risiko for virksomheder, der ikke justerer deres forretningsmodel i tide eller foretager investeringer på deres ejendom, som reducerer energiforbruget.

Det store fokus på den bæredygtige omstilling betyder, at der kan være omdømmerisici knyttet til manglende eller langsom omstilling til mere klimavenlige forretningsmodeller.

Muligheder i den bæredygtige omstilling

Klimaforandringerne og den bæredygtige omstilling er blevet katalysator for mere bæredygtig produktion og nye forretningsmuligheder på det grønne område. Både inden for byggeri og landbrug sker der en løbende udvikling, der åbner op for nye produktionsformer, ny bæredygtig teknologi og alternative byggematerialer. Det kan åbne op for nye forretningsmodeller og forretningseventyr.

Grønne lån

DLR tilbyder grønne lån til finansiering af ejendomme og investeringer, der bidrager til den bæredygtige udvikling.
Læs mere om DLRs grønne lån