Hop til indhold

Samfundsansvar

Det samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af vores forretning.

En naturlig del af vores virke

I DLR ser vi vores samfundsansvar som en naturlig del af vores virke. For os betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for, hvordan vi – i alle aspekter af vores måde at udvikle og drive vores forretning på – påvirker vores omverden. Det gælder både i forhold til vores forretningsområder og i forhold til DLR som virksomhed.

Vi tager medansvar for den grønne omstilling
Som realkreditinstitut er vi bevidste om vores rolle i den grønne omstilling, og vi ser det som vores samfundsansvar i samarbejde med vores låneformidlere at bidrage til at accelerere omstillingen af landbruget, erhvervslivet og samfundet generelt.

Grøn indkøbspolitik
Vi er bevidste om, at vores organisation påvirker klima- og miljøforhold og vores mål er, at vi løbende skal blive bedre til at reducere vores eget aftryk. Det gør vi ved kontinuerligt at foretage små og store justeringer i arbejdsgange, valg af samarbejdspartnere, indkøb osv. Vi har derfor en grøn indkøbspolitik, hvor hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn i vores indkøb.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Hvidvask, terrorfinansiering og andre former for finansiel kriminalitet er særdeles skadelige for det danske og internationale samfund. Derfor ser vi det som en central del af vores ansvar at forebygge og modvirke, at DLR bliver misbrugt til finansiel kriminalitet.

Vi arbejder løbende med at forbedre forebyggelsen af finansiel kriminalitet, så indsatserne afspejler den risiko, der indgår i DLRs forretningsaktiviteter.

CSR-politik
DLRs arbejde med samfundsansvar beskrives i vores CSR-politik, der sætter retning for konkrete indsatser, som vi arbejder med dagligt og afrapporterer, bl.a. i vores årlige CSR-rapport. CSR-området og ikke mindst bæredygtighedsdagsordenen udvikler sig hastigt i disse år, og det samme gør datagrundlag og målepunkter som fundamentet for afrapportering. DLRs CSR-politik vil derfor blive opdateret løbende.

Grønne lån til bæredygtige investeringer

Danmark er i fuld gang med en ambitiøs, grøn omstilling, der kræver massive investeringer, ikke mindst i et mere bæredygtigt landbrug og flere energieffektive ejendomme. DLR ønsker at påtage sig en betydelig rolle i finansieringen af en mere bæredygtig verden – som en af Danmarks største långivere til landbruget og en vigtig aktør i finansieringen af boligudlejnings- og erhvervsejendomme.

Vi tilbyder derfor grøn finansiering på attraktive vilkår til landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at accelerere den grønne omstilling og gribe de mange muligheder i den bæredygtige agenda. DLRs grønne realkreditlån udstedes med afsæt i EU’s kriterier for bæredygtighed, og i første omgang er lånene målrettet klima-investeringer, f.eks. forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct.

På sigt tilbyder vi også grønne obligationer, og DLRs grønne finansiering står solidt på data og dokumentation, så vi sikrer, at investeringerne reelt gavner klima og miljø.

Læs mere om DLRs grønne lån.

Aktivt engagement i en bæredygtig udvikling

DLR ønsker at bidrage til såvel Danmarks klimamål i 2030 som Paris-aftalens reduktionsmål og FN’s verdensmål, som tilsammen sætter retningen for, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling.

Vi engagerer os derfor i udvalg, arbejdsgrupper og fora, der beskæftiger sig med bæredygtig finansiering og ESG-faktorer i den finansielle sektor.

Lyt til SEGES’ podcast “Bæredygtig finansiering i landbruget” med adm. direktør Jens Kr. A. Møller, DLR Kredit

DLR som SIFI-institut

DLR har som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI-institut) en forpligtelse over for samfundet. Vi tilstræber derfor i alle henseender at drive en ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav, vores værdier og vores forretningsmæssige målsætninger. Det gør vi til enhver tid under hensyn til vores interessenter, der omfatter låntagere, aktionærer, obligationsinvestorer, låneformidlere, myndigheder, medarbejdere og det omkringværende samfund.

CSR-rapport 2020

I den seneste rapport for CSR kan du læse mere om, hvordan vi i DLR arbejder med CSR og samfundsansvar. Rapporten giver et overblik over DLRs tilgang til og arbejde med CSR.

Læs rapporten