Hop til indhold

Samfundsansvar

Det samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af vores forretning.

En naturlig del af vores virke

I DLR ser vi vores samfundsansvar som en naturlig del af vores virke. For os betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for, hvordan vi – i alle aspekter af vores måde at udvikle og drive vores forretning på – påvirker vores omverden. Det gælder både i forhold til vores forretningsområder og i forhold til DLR som virksomhed.

Vi tager medansvar for den grønne omstilling
Som realkreditinstitut er vi bevidste om vores rolle i den grønne omstilling, og vi ser det som vores samfundsansvar i samarbejde med vores låneformidlere at bidrage til at accelerere omstillingen af landbruget, erhvervslivet og samfundet generelt.

Grøn indkøbspolitik
Vi er bevidste om, at vores organisation påvirker klima- og miljøforhold og vores mål er, at vi løbende skal blive bedre til at reducere vores eget aftryk. Det gør vi ved kontinuerligt at foretage små og store justeringer i arbejdsgange, valg af samarbejdspartnere, indkøb osv. Vi har derfor en grøn indkøbspolitik, hvor hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn i vores indkøb.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Hvidvask, terrorfinansiering og andre former for finansiel kriminalitet er særdeles skadelige for det danske og internationale samfund. Derfor ser vi det som en central del af vores ansvar at forebygge og modvirke, at DLR bliver misbrugt til finansiel kriminalitet.

Vi arbejder løbende med at forbedre forebyggelsen af finansiel kriminalitet, så indsatserne afspejler den risiko, der indgår i DLRs forretningsaktiviteter.

Aktivt engagement i en bæredygtig udvikling

DLR ønsker at bidrage til såvel Danmarks klimamål i 2030 som Paris-aftalens reduktionsmål og FN’s verdensmål, som tilsammen sætter retningen for, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling.

Vi engagerer os derfor i udvalg, arbejdsgrupper og fora, der beskæftiger sig med bæredygtig finansiering og ESG-faktorer i den finansielle sektor.

DLR som SIFI-institut

DLR har som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI-institut) en forpligtelse over for samfundet. Vi tilstræber derfor i alle henseender at drive en ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav, vores værdier og vores forretningsmæssige målsætninger. Det gør vi til enhver tid under hensyn til vores interessenter, der omfatter låntagere, aktionærer, obligationsinvestorer, låneformidlere, myndigheder, medarbejdere og det omkringværende samfund.

CSR-rapport 2019

I den seneste rapport for CSR kan du læse mere om, hvordan vi i DLR arbejder med CSR og samfundsansvar. Rapporten giver et overblik over DLRs tilgang til og arbejde med CSR.

Læs rapporten