Hop til indhold

Samfundsansvar

Det samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af vores forretning.

En naturlig del af vores virke

I DLR ser vi vores samfundsansvar som en naturlig del af vores virke. For os betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for, hvordan vi – i alle aspekter af vores måde at udvikle og drive vores forretning på – påvirker vores omverden. Det gælder både i forhold til vores forretningsområder og i forhold til DLR som virksomhed.

Vi tager medansvar for den grønne omstilling
Som realkreditinstitut er vi bevidste om vores rolle i den grønne omstilling, og vi ser det som vores samfundsansvar i samarbejde med vores låneformidlere at bidrage til at accelerere omstillingen af landbruget, erhvervslivet og samfundet generelt.

Grøn indkøbspolitik
Vi er bevidste om, at vores organisation påvirker klima- og miljøforhold og vores mål er, at vi løbende skal blive bedre til at reducere vores eget aftryk. Det gør vi ved kontinuerligt at foretage små og store justeringer i arbejdsgange, valg af samarbejdspartnere, indkøb osv. Vi har derfor en grøn indkøbspolitik, hvor hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn i vores indkøb.

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
Hvidvask, terrorfinansiering og andre former for finansiel kriminalitet er særdeles skadelige for det danske og internationale samfund. Derfor ser vi det som en central del af vores ansvar at forebygge og modvirke, at DLR bliver misbrugt til finansiel kriminalitet.

Vi arbejder løbende med at forbedre forebyggelsen af finansiel kriminalitet, så indsatserne afspejler den risiko, der indgår i DLRs forretningsaktiviteter.

CSR-politik
DLRs arbejde med samfundsansvar beskrives i vores CSR-politik, der sætter retning for konkrete indsatser, som vi arbejder med dagligt og afrapporterer, bl.a. i vores årlige CSR-rapport. CSR-området og ikke mindst bæredygtighedsdagsordenen udvikler sig hastigt i disse år, og det samme gør datagrundlag og målepunkter som fundamentet for afrapportering. DLRs CSR-politik vil derfor blive opdateret løbende.

Grønne lån til bæredygtige investeringer

Danmark er i fuld gang med en ambitiøs, grøn omstilling, der kræver massive investeringer, ikke mindst i et mere bæredygtigt landbrug og flere energieffektive ejendomme. DLR ønsker at påtage sig en betydelig rolle i finansieringen af en mere bæredygtig verden – som en af Danmarks største långivere til landbruget og en vigtig aktør i finansieringen af boligudlejnings- og erhvervsejendomme.

Vi tilbyder derfor grøn finansiering på attraktive vilkår til landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at accelerere den grønne omstilling og gribe de mange muligheder i den bæredygtige agenda. DLRs grønne realkreditlån udstedes med afsæt i EU’s kriterier for bæredygtighed, og i første omgang er lånene målrettet klima-investeringer, f.eks. forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct.

På sigt tilbyder vi også grønne obligationer, og DLRs grønne finansiering står solidt på data og dokumentation, så vi sikrer, at investeringerne reelt gavner klima og miljø.

Læs mere om DLRs grønne lån.

Vi arbejder aktivt med ESG

Vi har fokus på ESG-forhold i både vores egen forretning og i forhold til vores kunder. Ved at indhente ESG-oplysninger fra vores kunder, kan vi foretage en helhedsvurdering, der ud over at afdække de økonomiske forhold også belyser, om kunden har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, når vi behandler en lånesag. Det giver os mulighed for at opgøre ESG-forhold med data på vores samlede udlånsportefølje.

Samtidig bidrager det til den bæredygtige udvikling, når vores kunder forholder sig til deres ESG-forhold. Jo bedre ESG-forhold de har, desto stærkere står de i fremtiden.
Læs mere

DLR har tilsluttet sig FN’s Principper for ansvarlig bankdrift

DLR har i 2022 tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankdrift og er dermed en del af et internationalt fællesskab, som sætter retningen for den finansielle sektors arbejde med den bæredygtige udvikling. Formålet med de seks principper er at give en fælles ramme, der skal sikre, at banksektoren bidrager til den bæredygtige udvikling og yder et positivt bidrag til samfundet.

I DLR har vi et stigende fokus på vores arbejde og ambitioner med CSR, og vi arbejder målrettet med at bidrage til den bæredygtige udvikling. Derfor er tilslutningen til principperne et naturligt skridt i retningen mod at gøre den forskel, vi ønsker.
Læs mere om FN’s principper for ansvarlig bankdrift

DLR som SIFI-institut

DLR har siden juni 2014 været udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Ifølge seneste opgørelse fra Finanstilsynet, svarer DLRs balance til 7,8 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt. DLR er som SIFI-institut bevidst om realkreditfinansieringens betydning for samfundet og opererer som ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav og vores forretningsmæssige målsætninger.

Samfundsansvar 2021

I den seneste rapport om samfundsansvar kan du læse mere om, hvordan vi i DLR arbejder med CSR og samfundsansvar. Rapporten giver et overblik over DLRs tilgang til og arbejde med CSR.
Læs rapporten

ESG-nøgletal

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
MiljødataEnhed20212020201920182017
Elforbrug
kWh545.121569.808582.070592.581593.564
Elforbrug
pr. medarbejder*
kWh2.3702.7133.0163.1693.431
Fjernvarmeforbrug
kWh554.610518.000429.630681.800709.100
Fjernvarmeforbrug
pr. medarbejder
kWh2.4112.4672.2263.6464.099
CO2e-forbrug opgjort
som scope 1 og 2
ton287293289320323
CO2e-forbrug
pr. medarbejder
ton1,251,391,501,711,87
Vandforbrug**
m3798826912896840
Vandforbrug
pr. medarbejder*
m33,53,94,74,84,9

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Sociale dataEnhed20212020201920182017
Fastansatte ultimo åretantal223213196
heraf deltidsansatteantal141517
Timelønnedeantal171320
Ansatte ultimo åretantal240226216
Landbrugsvurderings-
sagkyndige
antal232626
Tilgangantal463346
Afgangantal302418
Nyansatte af ansatte i alt%191521
Gennemsnitsalderår484849
Gennemsnitlige
anciennitet
år8,28,39,5
Andel kvinder%354040
Andel mænd%656060

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LedelsesdataEnhed20212020201920182017
Bestyrelsesmedlemmer
ultimo året
antal91111
Andel kvinder i
bestyrelsen
%11918
Direktører ultimo åretantal222
Andel kvinder i
direktionen
%505050
Ledere med fagligt og/eller
personalemæssigt ansvar
ultimo året
antal302927
Andel kvinder af
ledere med fagligt og/eller
personalemæssigt ansvar
%272119
Projektledere ultimo åretantal 985
Andel kvinder af
projektledere
%566360
*Medarbejdere er opgjort som gennemsnitligt fuldtidsansatte over året, jf. årsregnskabet for det pågældende år.
** Vandforbrug opgøres pr. medio august. Vandforbruget for 2021 er således en opgørelse over forbruget medio august 2020
til medio august 2021.

ESG-rating

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Rating-bureauScore
MSCIAAI september 2021 blev DLRs ESG-rating løftet fra BBB til AA.
S&PE-2, S-2, G-2E=miljø, S=sociale forhold og G=governance
1=positiv, 2=neutral, 3= moderat negativ, 4=negativ og 5=meget
negativ

DLRs bidrag til FN’s verdensmål


DLRs udlån til landbrug bidrager til produktion af sunde fødevarer med en lav klimabelastning set i et globalt perspektiv. En betydelig del af den danske fødevareproduktion eksporteres – herunder til udviklingslande. Eksempelvis anvendes en del af den danskproducerede mælk til produktion af modermælkserstatning, som sikrer sund ernæring til spædbørn og dermed kan reducere sult og underernæring i udviklingslandene.


DLR tilbyder grøn finansiering til vedvarende energikilder. DLR bidrager til at sikre adgang til
bæredygtig og moderne energi og til at øge andelen af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi. Derudover yder DLR lån til ejendomme med høj energieffektivitet (A- og B-energimærkede ejendomme).


DLR tilbyder grønne lån til energiforbedringer og energieffektive bygninger, og knap 20 pct. af de
energimærkede byerhvervsejendomme, som DLR har udlån til, har enten et energimærke A eller B.


DLR yder grønne lån til energiforbedringer, vedvarende energikilder og udvalgte klimainvesteringer i grisestalde. DLR finansierer således indirekte drivhusgasreduktioner, der bidrager til, at Danmark kan nå målet om en reduktion på 70 procent i forhold til 1990.

DLR tilbyder grøn finansiering til økologiske landbrug, og bidrager således til at støtte bæredygtig brug af økosystemer.

Håndsrækning til yngre landmænd

Både finansieringsmulighederne og den skiftende konjunktursituation kan være afgørende for yngre landmænds muligheder for at etablere sig ved generations- eller ejerskifte på en bedrift.

DLR ønsker at give unge landmænd en håndsrækning ved at styrke mulighederne for gennemførelse af generations- og ejerskifter på landbrugsområdet. Vi har derfor en særlig etableringsordning, hvor vi tilbyder finansiering til etablering på omkostningsmæssigt lempeligere vilkår.

Socialt og fagligt ansvar

DLR støtter organisationer, der arbejder for mennesker i nød og som arbejder for at skabe bæredygtige forbedringer i børn og unges liv.

DLR bakker op om den bæredygtige udvikling af dansk landbrug og fremtiden for livet på landet.